Veri Sorumlusu olarak; Klinik Psikolog Aile Danışmanı Nurgül YILMAZ adına kayıtlı Atatürk
Bulvarı 115/13 Çankaya/Ankara adresinde bulunan aile danışma merkezimizde siz değerli
çalışanlarımızla birlikte danışanlarımıza hizmet sunmaktayız.
Veri Sorumlusunun Vergi No: 13778590216
Kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarım yapılan
grupların bilgisi ile işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak, siz
değerli çalışanlarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde
bilgilendirmek isteriz.
Tarafınıza ait işlenecek bilgiler: şahsınıza ait kişisel verilerinizden; kimlik verileriniz , iletişim
verilerinizden telefon numaranız, ikametgah bilgileriniz ve elektronik posta adresiniz, özlük
verilerinizden SGK verileri, iş sözleşmeniz ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin dokümantasyon, özel
nitelikli kişisel verilerinizden adli sicil kaydı ve sağlık raporu, aşı bilgisi ve HES kodu, eğitim
bilgilerinizden özgeçmişiniz, diploma, sertifika ve kurs belgeleri, finansal verilerinizden banka hesap
numaranız veya IBAN bilgileriniz fiziki veya elektronik ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak
toplanacak ve işlenecektir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz Özel Dönence Aile Danışma Merkezi tarafından;
– Kimlik Bilgileriniz, Özlük Bilgileriniz, Sağlık Bilgileriniz ve Finansal Bilgileriniz ile eş ve
çocuklarınıza ilişkin kişisel veriler, iş sözleşmesi kapsamında ilgili mevzuat uyarınca
öngörülen gereklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının a bendinde yer alan kanunlarda açıkça
öngörülmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının ç
bendinde tarafımızın kanuni yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki nedenine dayanarak;
– Adli Sicil Kaydı özel nitelikli kişisel veriniz, işe kabul sürecine ilişkin olarak Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının a bendinde yer alan kanunlarda
açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak;
– İletişim Bilgileriniz ile iş sözleşmesi kapsamında Merkez tarafından yan hakların sağlanması
amacıyla sigorta formları ile talep edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 5.maddesinin 2.fıkrası c bendi uyarınca sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan ilgili
olması hukuki sebebine dayanarak;
– İlgili mevzuat uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda
gerekli bilgilerin temin edilmesi,
– Mevzuat gereği saklanması gereken genel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin bilgilerin
muhafaza edilmesi, amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük
kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Danışma Merkezimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine
ilişkin, fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar ve özlük dosyası ile, aynı zamanda danışmanlar
veya danışan kayıt personeli ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dâhilinde; elektronik ortamda ise e-
postalar, www.donenceailedanisma.com adlı web sayfamız veya 0312 418 07 08 numaralı çağrı
merkezimiz gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla veri sahibinin kendisinden, tedarikçilerden, kamu
kurum veya kuruluşlarından toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında vereceğiniz açık rızanız, aynı
maddenin 2. fıkrasının (c) bendindeki “sözleşmenin kurulması veya ifası”, (ç) bendindeki “hukuki
yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunluluk”, (e) bendindeki “Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması” ve (f) bendindeki “meşru menfaati gerçekleştirilmesi için veri işlenmesinin zorunlu
olması” kanuni veri işleme şartları uyarınca yukarıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.
3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları
çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, kanunen yetkili kamu kurumları, gerekmesi halinde yargı
mercileri, finans ve muhasebe danışmanlarımız, iş ortaklarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
resmi merciler dâhil sağlık ve danışmanlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya
yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza aktarabilecektir.
4. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen
haklarınızı veri sorumlusu olan Klinik Psikolog Aile Danışmanı Nurgül YILMAZ’dan talep
edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
talep etme,
 KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi,
Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca
bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için
www.donenceailedanisma.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha
Politikasını” inceleyebilir, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici
gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebi
“www.donenceailedanisma.com” adresindeki formu doldurarak, “Atatürk Bulvarı 115/13
Çankaya/Ankara” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı
bir suretini nurguly1966@gmail.com mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik
posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede
ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi
doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.

Tebliğ Alan
Ad Soyad
İmza
Tarih

 

 

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AÇIK RIZA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin
“Kişisel Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş
sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanmıştır.
“Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” çerçevesinde; işbu Açık Rıza
Metnini, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan beyanımın aşağıdaki olduğunu kabul ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi,
güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri
amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da
hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde merkezinin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında olan 3. kişi hizmet sağlayıcıları
ve merkezin iş ortakları ile paylaşılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar
kapsamında:
 kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılmasını: + –
 işlenmesini, + –
konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile :

Onaylıyorum      Onaylamıyorum   

ÇALIŞAN
Adı Soyadı
İmzası
Tarih