Kişisel verilerin korunması, Özel Dönence Aile Danışma Merkezi’nin en önemli öncelikleri
arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, danışan
mahremiyetine ve danışanlarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle
işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Danışanlarımız yanı sıra ziyaretçilerimiz,
tüm çalışanlarımız ve iş birliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde
Kişisel verileri korumak Merkez politikası olarak benimsenmiştir:

 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme,
 Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere
aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti
gösterme,
 Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

AMAÇ
Bu Politikanın ana amacı Özel Dönence Aile Danışma Merkezi tarafından hukuka uygun bir biçimde
yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda
açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda danışanlarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kurum
yetkililerimiz ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, yetkilileri ve üçüncü kişiler başta
olmak üzere kişisel verileri Merkezimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı
sağlamaktır. Özel Dönence Aile Danışma Merkezi tarafından işlenen kişisel veriler verilen danışma
hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle
toplanmaktadır. Danışmanlarımız, meslek elemanlarımız ve çalışanlarımız; çağrı merkezimiz, Skype,
Instagram, Zoom veya WhatsApp gibi mecralar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan
amaçlarla işlenebilmektedir.

 Kimliğinizi teyit etme,
 Kamu sağlığının korunması,
 Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme,
 Danışmanlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma,
araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 Danışmanlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 İlgili mevzuat uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 Danışmanlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,

 Merkezimizde sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli
teknik ve idari tedbirlerin alınması, sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kişisel verilerinizi saklanması, düzenleyici ve
denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli
bilgilerin temin edilmesi,
 Mevzuat gereği saklanması gereken genel ve özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin
bilgilerin muhafaza edilmesi,
 Danışan memnuniyetinin ölçülmesi amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar
çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesi,

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve
danışmanlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Özel Dönence
Aile Danışma Merkezi sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine
getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.
KAPSAM
Bu Politika; danışanlarımız, ziyaretçilerimiz, merkez yetkilileri, çalışanlarımızın, iş birliği ve her türlü
hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumların çalışanları ve yetkililerinin ve üçüncü
kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar.
Çalışanlar açısından işlenecek veriler; kişisel verilerden; kimlik verileri, iletişim verilerinden telefon
numarası, ikametgah bilgisi ve elektronik posta adresi, özlük verilerinden SGK verileri, iş sözleşmesi
ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin dokümantasyon, özel nitelikli kişisel verilerden adli sicil kaydı ve
sağlık raporu, aşı bilgisi ve HES kodu, eğitim bilgilerinden özgeçmiş, diploma, sertifika ve kurs
belgeleri, finansal verilerden banka hesap numarası ve IBAN numarası bilgileri fiziki veya elektronik
ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak toplanacak ve işlenecektir.
Danışanlar açısından işlenecek veriler; kişisel verilerinizden; ad, soyad, doğum tarih, T.C. kimlik
numarası (kredi kartı kullanmanız halinde), medeni hal, çocuk bilgisi ve cinsiyet gibi kimlik
verileriniz, meslek ve gelir düzeyine ilişkin mesleki bilgileriniz, acil durumda ulaşılacak aile/yakına ait
iletişim bilgileriniz, aileye ilişkin gelir düzeyi, meslek, sağlık durumu, aşı bilgisi ve HES kodu, telefon
numarası, elektronik posta adresi ve adres gibi iletişim verileriniz, banka hesap ve IBAN numarası gibi
finansal verileriniz, tedavi ve teşhis amaçlı olarak alınan kronik hastalık ve kullanılan alkol, sigara ve
ilaç bilgileri, fiziki veya elektronik ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak toplanacak ve
işlenecektir.
Çocuk danışanlar için 18 yaş altı velilerin/vasilerin bilgileri, Acil durumda başvurulacak kişi/kişilerin
bilgileri fiziki veya elektronik ve mobil ortamda sözlü veya yazılı olarak toplanacak ve işlenecektir.
Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği
gibi (örneğin danışanlarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız
vb.) olabilecektir.
TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri
alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.

İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları ve Yetkilileri: Merkezimizin her türlü iş
ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışan, bu kurumların yetkilileri dahil olmak üzere gerçek
kişiler.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Danışan: Merkezimize müracaat edip aile danışmanlığı hizmeti alan kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler olarak
nitelendirilir.
Merkez Yetkilisi: Klinik Psikolog Aile Danışmanı Nurgül YILMAZ ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Merkezimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini
sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle
ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve
tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik
bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Merkezimizin sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet
sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde
yürütülür. Özel Dönence Aile Danışma Merkezi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha
Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Özel Dönence Aile Danışma
Merkezi uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVKK’da öngörülen yürürlük sürelerine
bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Aile ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek, Merkezimize
ait fiziki arşivlerde saklama gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler Merkezimiz
prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak fiziki ortamda korunacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Merkezimiz, Anayasa’nın 20.’nci maddesine ve KVKK’nın 4.’ncü maddesine uygun olarak, kişisel
verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık
ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme
faaliyetinde bulunmaktadır.
Merkezimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel
verileri muhafaza etmektedir.
Merkezimiz, Anayasa’nın 20.’nci ve KVKK’nın 5.’inci maddesi uyarınca, kişisel verileri, kişisel
verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5.’inci maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı
olarak işlemektedir.
Merkezimiz, KVKK’nın 6.’ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
Merkezimiz, KVKK’nın 8.’inci ve 9.’uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması
konusunda kanunda öngörülen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından ortaya konulan
düzenlemelere uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK
İŞLENMESİ
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Merkezimiz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve
dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Merkezimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık
gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Merkezimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak
işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Merkezimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak
belirlemektedir. Merkezimiz kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli
olan kadar işlemektedir. Merkezimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel
veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Merkezimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde
işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin
işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
Etme
Merkezimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Merkezimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin
saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye
uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
kişisel veriler Merkezimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.
Merkezimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.
Merkezimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de,
her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVKK’nın 4.’ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun
olarak hareket edilmektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak
tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan
birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı
aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri
işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda
yer alan şartlar uygulanır.

 Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 Merkezimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 Merkezimiz Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Merkezimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde,
KVKK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.
KVKK’nın 6.’ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya
ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu
veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
KVKK’ya uygun bir biçimde Merkezimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVKK tarafından
belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlar da öngörülen hallerde,
 Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Merkezimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü
kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.
Merkezimiz bu doğrultuda KVKK’nın 8.’inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket
etmektedir.
Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri
alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla,
mesleki süpervizyon ve konsültasyon hizmeti gereğince gerekli görülen hekimlerle, gerekmesi halinde
sigorta şirketleri ile, muhasebe danışmanları ve hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız
kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Merkezimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri
sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini dış ülkelerin sözleşmeli özel ve resmi
kuruluşlarına, yabancı sağlık ve sigorta kuruluşlarına, tıbbi zorunluluk gereği paylaşılması gereken
hizmet sağlayıcı kuruluşlara aktarabilmektedir. Merkezimiz tarafından kişisel veriler; Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli
Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel
Verilerin Korunması Kurulunun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden
Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılmaktadır. Merkezimiz bu doğrultuda KVKK’nın
9.’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
Merkezimiz tarafından genel ve özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları
net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika ve buna bağlı KVKK Prosedürleri
oluşturulmuştur. Konu hakkında hizmet desteği aldığı hukukçular tarafından genel ve özel nitelikli
kişisel verilerin İşlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik eğitim verilmiştir. Verilere erişim
yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmıştır.
Genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziki ortamlar
açısından; her bir dolabı kilitli arşivde saklanarak, dosyaların bulunduğu klasörlerde herhangi bir ayırt
edici unsur bulunmamakta olup, söz konusu dolapların kilidi yalnızca veri sorumlusu ve
yetkilendirdiği çalışanlarda bulunmaktadır. Verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli

güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır ve
bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir
gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve
sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan
kişisel verileriniz niteliğine göre tanımlar kısmında belirtilen şekillere uygun olarak silinmekte, yok
edilmekte ve anonim hale getirilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
ŞARTLARI
Türk Ceza Kanunu’nun 138.’inci maddesinde ve KVKK’nın 7.’nci maddesinde düzenlendiği üzere
ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde Merkezimizin ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi
üzerine kişisel veriler tanımlar kısmında belirtilen şekillere uygun olarak silinir, yok edilir veya
anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Merkezimiz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili
yetkilileri eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Özel Dönence Aile Danışma Merkezi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası
…………………….. tarihinde yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin
yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği
tarihtir.
Politika, Merkezimizin internet sitesinde (www.donenceailedanisma.com) yayımlanır.